Truck

Veoeeskirjad

Firma jätab endale ja oma esindajatele nii maal kui ka laeval õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib olla teistele reisijatele ohtlik, kes võib piirata reisijate õigusi või ühel või teisel viisil põhjustada firmale kulusid. Laeva esindajad võivad keelduda vedamast joobes või häirivalt käituvaid inimesi.

Reisija peab järgima Viking Line´i käitumisreegleid ning laeva juhtkonna juhiseid ohutus ja korra säilitamiseks. Käitumisreeglid on nähtaval Viking Line´i kontorites, sadamates ja laevadel.

Veotingimusi kohaldatakse Soome Reisibüroode Liidu (Suomen matkatoimistoalan liitto ry) ja tarbijakaitseametnike läbirääkimistel kooskõlastatud, 30.06.2009 uuendatud valmis reisitingimustega seoses valmis reisilepingutele, mille kohaselt Viking Line Abp on vastutav reisikorraldaja, kuid siiski nii, et veotingimused on valmis reisitingimuste suhtes prioriteetsed.

Reisijate ja pagasi üldised veotingimused

Viking Line´i laevadel kehtivad reisijateveole järgmised tingimused:

1. Laevafirma on vedava laeva kompanii Viking Viking Line Abp. Veoleping kehtib laevakompanii ja reisija vahel.

2. Reisija ei tohi loovutada teisele isikule talle piletiga antud õigusi. Teise isiku nimel pileti hankinud isikul peab olema selleks õigus, samuti õigus nõustuda tema nimel käesolevate veotingimustega.

3. Pagasi all mõeldakse kõiki esemeid, kaasa arvatud sõidukeid, mida veetakse reisija kulul, kuid mitte siis, kui nende kohta on koostatud prahtimisleping, prahikiri või konossement. Käsipagas on esemed, kaasa arvatud elavad loomad, mida reisija hoiab oma kajutis, kannab kaasas või hoiab muul viisil enda valduses. Sama käib ka sõidukis või selle peal veetavate asjade kohta.

4. Reisija tohib vedada endaga kaasas mõistliku koguse pagasit. Kui pagas, kaasa arvatud käsipagas, võivad põhjustada ohtu või kahju või vajavad erilist hoolt, peab reisija teatama sellest laevafirmale enne reisi algust. Laevafirma jätab endale õiguse keelduda niisuguse pagasi vedamisest. 

5. Reisija on kohustatud järgima reisi ajal laeva ohutus- ja sisekorraeeskirju. Laeva kapteni valitud isik, sealhulgas vahimees jälgib ülalmainitud eeskirjade täitmist. Laevafirma jätab endale õiguse keelduda vedamast reisijat, kes võib tekitada vedajale kulusid, ohustada teiste inimeste tervist või piirata muul viisil teiste reisijate õigusi. Laeva esindaja võib keelduma vedamast joobes või häirivalt käituvaid reisijaid nii sinna- kui ka tagasisõidul. Reisija, kes on ostnud kajutipileti vastutab kajutile tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud piletile märgitud aja vältel.   

6. Kui reisijal ei ole võimalik reisile minna, tuleb kohabroneering tühistada viivitamatult. Et tasu saaks tagasi maksta, tuleb broneering tühistada vastavalt tühistamistingimustele, vaata http://www.vikingline.ee/iseteenindus/hea-teada/annulleerimistingimused/.

Piletite tagasiostmise või maksetagastuse põhul võetakse bürootasu 10% broneeringu koguhinnast, kuid siiski vähemalt EUR 10 / SEK 100. Seda tasu ei võeta, kui reisijal on tühistamiskindlustus, ta võib esitada arstitõendi, vahetab toitlustusteenuse või kajuti madalama hinnaklassi või muu madalama hinnaga teenuse vastu või võtab asemele teise Viking Line´i reisi ilma maksetagastuseta (6 kuu vältel). Teenindus- või büroomaksu ega tagastuskindlustust ei tagastata. Erireiside tühistamisreeglid vahelduvad. Täpsusta neid reegleid laevakoha broneerimisel.  

7. Auto, millele on broneeritud laeval koht, peab olema registreeritud ja valmis laevale sõitma hiljemalt 30 minutit enne väljumisaega, Tallinnas 45 minutit enne väljumisaega. Üle 2,4 meetri kõrgused sõidukid peavad olema registreeritud hiljemalt 45 minutit enne väljumisaega.  

Pole position-koha ostnud autoreisija peab olema registreeritud ja valmis sõitma laevale hiljemalt 45 minutit enne väljumisaega. Late check-in-koha ostnud reisija auto peab olema registreeritud Helsingi-Tallinna liinil hiljemalt 20 minutit ja muudel liinidel hiljemalt 15 minutit enne väljumisaega.   

Auto, mis ei ole valmis sõitma laeva enne neid ajapiire kaotab broneeritud autokoha. Ootenimekirja märgitud autoga reisijal on õigus saada autokoht vaid siis, kui laevas on selleks ruumi.  

8. Kui laevafirma või keegi selle vastutusel olev isik on süüdi ametialases veas või oma kohustuste täitmatajätmises, on laevafirma kohustatud hüvitama reisija surma või vigastuse tagajärjel tekkinud kahju, samuti reisija pagasile põhjustatud kahju. Sama puudutab ka kahju, mis tuleneb reisija või tema pagasi hilinemisest.  

Laevaõnnetusega seoses tuleneb vastutus reisijatele, käsipagasile ja muule pagasile tekitatud kahjude eest Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 392/2009. Tühistatud ja hilinenud väljumiste ning hilinenud saabumistega seotud hüvitisi reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2010.

9. Reisija, kes on saanud viga või kelle käsipagas on kahjustatud või kes on kaotanud selle muul põhjusel kui laevaõnnetusega seoses, on kohustatud ära näitama kahju suuruse ning selle, et kahju või kaotuse on põhjustanud reisi ajal juhtunud sündmus ning et kahju või kaotus tuleneb laevakompanii veast või kohustuste täitmatajätmisest. See ei käi laevaõnnetuse kohta.

10. Laevafirma ei ole kohustatud hüvitama raha, väärtpabereid, kunstiesemeid ega muud eriti väärtuslikku pagasit, kui ta ei ole võtnud vara erihoiule.

11. Kui laevafirma vastutus on ettenähtud korras kinnitatud, on see siiski piiratud Eurooopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr  392/2009 ja mereseadusega. Laevafirmal on alati õigus apelleerida seaduslikele ülemaailmsetele piirangureeglitele.

12. Reisijal on seadusjärgne omavastutus kaotuse või kahju eest kuni järgmiste summadeni:  

a) SDR 150 iga kahjustatud sõiduki eest;
b) SDR 20 pagasile tekitatud muu kahju eest;
c) SDR 20 hilinemisest põhjustatud kahju eest.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 392/2009 võib reisija omavastutus tõusta järgmiste summadeni:

a) SDR 330 iga kahjustatud sõiduki eest;
b) SDR 149 pagasile tekitatud muu kahju eest.

13. SDR (Special Drawing Right)  on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik, mis muudetakse rahaks vastavalt selle päeva kursile, mil vastutuskindlustus kehtestatakse või kui makse sooritatakse. SDR-i väärtus vaheldub vastavalt igapäevasele valuutakursside noteerimisele ja oli  2015. aasta 1. juulil  EUR 1,26 ja SEK 11,64.

14. Ülalpool mainitust hoolimata vabaneb laevafirma vastutusest, mis puudutab:

a) reisijale tekitatud vigastustest ja hilinemisest tulenevaid kahjusid ajalt enne reisija laevale saabumist ja pärast tema maaleminekut:

b) käsipagasi, kaasa arvatud sõidukis või selle peal veetavate esemete kaotamist, hilinemist või kahjustamist ajalt enne selle laevale toimetamist või pärast maale viimist;

15. Laeva juhtkonnal ja meeskonnal, funktsionäride ja agentidel, laadijatel ja teistel isikutel, kelle eest laevafirma vastutab, on samuti õigus apelleerida eespool esitatud sätetele, millega laevafirma on vabastatud vastutusest või vastutust on piiratud. Samad sätted kehtivad ka siis, kui laevafirmat puudutav nõue ei põhine veolepingul.  

16. Laevafirma reisija või pagasi veol põhinevat vastutust puudutava hagi võib vastavalt hageja valikule esitada ainult Soomes, Rootsis või Eestis

a) selle kohturingkonna merekohtus, kus on laevafirma asukoht või kus firma peamiselt arendab oma äritegevust või

b) selle kohturingkonna merekohtus, kus laevafirma ja reisija vahelise veolepingu järgne väljasõidu- või sihtsadam asub.

Lisaks käesolevas punktis ülalpool öeldule puudutavad Soome, Rootsi või Eesti lipu all sõitvaid laevu iga eraldi riigi mereseaduse sätted.

17. Kohtu asukoht määrab kohaldatava seadusandluse.

18. Reisija või tema õigusjärglane, olles saanud informatsiooni võimaliku hüvitamisnõude aluseks olevatest asjaoludest, peab sellest viivitamatult teatama kirjalikult laevafirmale.  

Pagasi kadumist või kahjustamist puudutav reklamatsioon:

Reisija peab teatama laevafirmale kirjalikult
a) pagasi ilmse kahjustamise puhul
    i) käsipagasi kohta enne reisija maaleminekut või selle ajal;
    ii) kogumuu pagasi kohta enne selle üleandmist või üleandmise ajal;
b) pagasi mitteilmse kahjustamise või kadumise kohta viieteistkümne päeva jooksul maaleminekupäevast või pagasi üleandmisest või ajast, kui niisugune üleandmine oleks pidanud toimuma.
Kui reisija ei järgi neid juhiseid, oletatakse, et ta on pagasi vastu võtnud kahjustamatuna, kui ei ole näidatud teisiti. Kirjalikku selgitust ei ole vaja anda, kui pagasi seisukord on olnud vastu võttes ühise järelevalve või kontrollimise objektiks.

19. Võimalikud nõuded kaotavad jõu, kui hagi laevafirma vastu ei ole esitatud seaduses ettenähtud korras, kui kõne all on

a) reisija surmal või kehavigastusel või reisija vedamise hilinemisel põhinev hüvitamisnõue kahe aasta jooksul maaleminekust või sellest ajast, kui see oleks pidanud toimuma või kui surm saabus pärast maale minekut, kahe aasta jooksul surmajuhtumist, siiski hiljemalt kolme aasta jooksul maaleminekust;

b) hüvitamisnõue, mis põhineb sellel, et pagas, kaasa arvatud käsipagas on kadunud või kahjustatud või selle vedamine on hilinenud, kahe aasta jooksul  sellest, kui pagas on toodud maale või kui pagas on reisi ajal kadunud või sellest kui maale toomine oleks pidanud toimuma.

20. Muus suhtes kehtivad Soome, Rootsi ja Eesti mereseaduste ettekirjutused.

21. Käesolevaid veotingimusi kohaldatakse Soome Reisibüroode Liidu (Suomen matkatoimistoalan liitto ry) ja tarbijakaitseametnike läbirääkimistel kooskõlastatud, 30.06.2009 uuendatud valmis reisitingimustega seoses valmis reisilepingutele, mille kohaselt Viking Line Abp on vastutav reisikorraldaja, kuid siiski nii, et veotingimused on valmis reisitingimuste suhtes prioriteetsed.

VIKING LINE ABP
VIKING REDERI AB
OÜ VIKING LINE EESTI